เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

คำศัพท์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

เก่า
Old
ใหม่
New
หยาบ
Rough
เรียบ
Smooth
หนา
Thick
บาง
Thin
เย็น (อากาศ)
Cold (weather)
ร้อน (อากาศ)
Hot (weather)
ทั้งหมด
All
ไม่มี
None
ก่อน
Before
หลังจาก
After