ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 34 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

More
มากกว่า
Less
น้อยกว่า
Correct
ถูกต้อง
Incorrect
ไม่ถูกต้อง
Happy
มีความสุข
Sad
เสียใจ
Clean
สะอาด
Dirty
สกปรก
Alive
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Dead
ตาย
Late
สาย
Early
แต่แรก

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์