ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 22 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Boy
เด็กผู้ชาย
Girl
เด็กผู้หญิง
Woman
ผู้หญิง
Man
ผู้ชาย
Boyfriend
แฟน(ชาย)
Girlfriend
แฟน(หญิง)
Cousin (female)
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
Cousin (male)
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
Aunt
ป้า น้า อาหญิง
Uncle
ลุง อา ชาย
Wife
ภรรยา
Husband
สามี

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง