ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

In back of
ข้างหลังของ
In front of
ข้างหน้าของ
Beside
ข้างๆ
First door on the right
ประตูแรกทางขวา
At the fourth light turn right
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Do you understand me?
คุณเข้าใจผมไหม
North
ทิศเหนือ
West
ทิศตะวันตก
South
ทิศใต้
East
ทิศตะวันออก
To the right
ไปทางขวา
To the left
ไปทางซ้าย
Is there an elevator?
มีลิฟท์ไหม
Where are the stairs?
บันไดอยู่ที่ไหน
In which direction?
ไปทางไหน
Second door on the left
ประตูที่สองด้านซ้าย
At the corner turn left
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน