ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Straight ahead
ตรงไปเลย
In the back
ข้างหลัง
To the front
ข้างหน้า
Inside
ข้างใน
Outside
ข้างนอก
Here
ที่นี่
There
ที่นั่น
Near
ใกล้
Far
ไกล
Along the wall
ตามผนัง
Around the corner
ตรงหัวมุม
At the desk
ที่โต๊ะ
In the line
ในแถว
Downstairs
ชั้นล่าง
Upstairs
ชั้นบน
Down the hall
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า