ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 14 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

One-hundred
หนึ่งร้อย
Two-hundred
สองร้อย
Three-hundred
สามร้อย
Four-hundred
สี่ร้อย
Five-hundred
ห้าร้อย
Six-hundred
หกร้อย
Seven-hundred
เจ็ดร้อย
Eight-hundred
แปดร้อย
Nine-hundred
เก้าร้อย
One-thousand
หนึ่งพัน

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย