ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 3 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Speak slowly
พูดช้าๆ
I don't understand
ฉันไม่เข้าใจ
Do you understand?
คุณเข้าใจไหม
Sure
แน่นอน
Repeat, please
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Again
อีกครั้ง
Word by word
คำต่อคำ
Slowly
ช้าๆ
How do you say?
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
What does it mean?
มันหมายความว่าอย่างไร
What did you say?
คุณพูดว่าอะไร
Do you have a question?
คุณมีคำถามหรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน