ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Fax (o)
เครื่องแฟ็กซ์
Fotocopiadora (a)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Telefone (o)
โทรศัพท์
Projetor (o)
เครื่องฉาย
Computador (o)
คอมพิวเตอร์
Tela (a)
จอภาพ
A impressora está funcionando?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Disco (o)
แผ่นดิสก์
Calculadora (a)
เครื่องคิดเลข