ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 15 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Mil
หนึ่งพัน
Dois mil
สองพัน
Três mil
สามพัน
Quatro mil
สี่พัน
Cinco mil
ห้าพัน
Seis mil
หกพัน
Sete mil
เจ็ดพัน
Oito mil
แปดพัน
Nove mil
เก้าพัน
Dez mil
หนึ่งหมื่น

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่