บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
Cem
สองร้อย
Duzentos
สามร้อย
Trezentos
สี่ร้อย
Quatrocentos
ห้าร้อย
Quinhentos
หกร้อย
Seiscentos
เจ็ดร้อย
Setecentos
แปดร้อย
Oitocentos
เก้าร้อย
Novecentos
หนึ่งพัน
Mil

บทเรียนภาษาโปรตุเกสเพิ่มเติม