ภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส บทเรียน 12 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาโปรตุเกส :: บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30

loading

คำศัพท์ :: ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย

Vinte e um
ยี่สิบเอ็ด
Vinte e dois
ยี่สิบสอง
Vinte e três
ยี่สิบสาม
Vinte e quatro
ยี่สิบสี่
Vinte e cinco
ยี่สิบห้า
Vinte e seis
ยี่สิบหก
Vinte e sete
ยี่สิบเจ็ด
Vinte e oito
ยี่สิบแปด
Vinte e nove
ยี่สิบเก้า
Trinta
สามสิบ

เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส

บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน