ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 108 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Retour à la ligne automatique (le)
ตัดคำ
Cyberespace (le)
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Adresse email (la)
ที่อยู่อีเมล์
Carnet d’adresses (le)
สมุดที่อยู่
Destinataire (le)
ผู้รับ
Spam (le)
ข้อความโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
Répondre à tous
ตอบทุกคน
Fichiers joints (les)
ไฟล์ที่แนบมา
Joindre
แนบ
En-têtes (les)
หัวเรื่องข้อความ
Objet (le)
เรื่อง

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว