ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Page d’accueil (la)
หน้าแรก
Télécharger
อัพโหลด
Choisir
เลือก
Dossier (le)
โฟลเดอร์
Barre d’outils (la)
แถบเครื่องมือ
Retour
กลับไป
Signet (le)
บุ๊กมาร์ก
À
ที่ (@)
Barre oblique (la)
ทับ (/)
Deux-points (les)
ทวิภาค (:)