ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Télécopieur (le)
เครื่องแฟ็กซ์
Photocopieuse (la)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Téléphone (le)
โทรศัพท์
Projecteur (le)
เครื่องฉาย
Ordinateur (le)
คอมพิวเตอร์
Écran (le)
จอภาพ
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Disque (le)
แผ่นดิสก์
Machine à calculer (la)
เครื่องคิดเลข