ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 22 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Garçon (le)
เด็กผู้ชาย
Fille (la)
เด็กผู้หญิง
Femme (la)
ผู้หญิง
Homme (le)
ผู้ชาย
Petit ami (le)
แฟน(ชาย)
Petite amie (la)
แฟน(หญิง)
Cousine (la)
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
Cousin (le)
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
Tante (la)
ป้า น้า อาหญิง
Oncle (le)
ลุง อา ชาย
Épouse (la)
ภรรยา
Mari (le)
สามี

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง