ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Tout droit
ตรงไปเลย
À l’arrière
ข้างหลัง
À l’avant
ข้างหน้า
À l’intérieur
ข้างใน
À l’extérieur
ข้างนอก
Ici
ที่นี่
ที่นั่น
Près
ใกล้
Loin
ไกล
Le long du mur
ตามผนัง
Au coin de la rue
ตรงหัวมุม
Au bureau
ที่โต๊ะ
Dans la file
ในแถว
En bas
ชั้นล่าง
En haut
ชั้นบน
Au bout du couloir
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า