ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 14 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Cent
หนึ่งร้อย
Deux cents
สองร้อย
Trois cents
สามร้อย
Quatre cents
สี่ร้อย
Cinq cents
ห้าร้อย
Six cents
หกร้อย
Sept cents
เจ็ดร้อย
Huit cents
แปดร้อย
Neuf cents
เก้าร้อย
Mille
หนึ่งพัน

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย