ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 9 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

À propos
อีกเรื่องหนึ่ง
Au moins
อย่างน้อยที่สุด
Enfin
ในที่สุด
Cependant
อย่างไรก็ตาม
Par conséquent
ดังนั้น
Ne vous inquiétez pas
ไม่เป็นไร
Ça dépend
นั่นขึ้นอยู่กับ
Je suis désolé
ฉันขอโทษ
Tout de suite
ตอนนี้
Je ne sais pas
ฉันไม่รู้
Comme ceci
เช่นนี้

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล