ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 3 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Parlez lentement
พูดช้าๆ
Je ne comprends pas
ฉันไม่เข้าใจ
Vous comprenez?
คุณเข้าใจไหม
Oui, bien sûr
แน่นอน
Répétez, s’il vous plaît
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Encore
อีกครั้ง
Mot à mot
คำต่อคำ
Lentement
ช้าๆ
Comment dit-on?
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
Qu’est-ce que ça veut dire?
มันหมายความว่าอย่างไร
Qu’avez-vous dit?
คุณพูดว่าอะไร
Avez-vous des questions?
คุณมีคำถามหรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน