ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 27 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Wie spät ist es?
กี่โมงแล้ว
Um welche Uhrzeit?
ตอนกี่โมง
Es ist ein Uhr
ตอนนี้บ่ายโมง
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Um neun Uhr
ตอน 9 โมง
Um vier Uhr
ตอน 4 โมง
Zwölf Uhr
เที่ยง
Mitternacht (die)
เที่ยงคืน
Morgen (der)
ตอนเช้า
Nachmittag (der)
ตอนบ่าย
Abend (der)
ตอนเย็น
Nacht (die)
กลางคืน

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น