ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Achter de
ข้างหลังของ
Voor de
ข้างหน้าของ
Naast
ข้างๆ
Eerste deur aan de rechter kant
ประตูแรกทางขวา
Bij het vierde stoplicht naar rechts
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Begrijp je me?
คุณเข้าใจผมไหม
Noord
ทิศเหนือ
West
ทิศตะวันตก
Zuid
ทิศใต้
Oost
ทิศตะวันออก
Naar rechts
ไปทางขวา
Naar links
ไปทางซ้าย
Is er een lift?
มีลิฟท์ไหม
Waar is de trap?
บันไดอยู่ที่ไหน
In welke richting?
ไปทางไหน
Tweede deur aan de linker kant
ประตูที่สองด้านซ้าย
Bij de hoek naar links
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน