ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 16 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Een momentje
แป๊ปหนึ่ง
Wacht hier
รอที่นี่
Volg mij
ตามผมมา
Zij zal je helpen
เธอคนนั้นจะช่วยคุณ
Kom binnen
เข้ามา
Ga zitten
นั่งลง
Kom hier
มาที่นี่
Kun je me dat laten zien
โชว์ให้ผมดู

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว