ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 15 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Duizend
หนึ่งพัน
Tweeduizend
สองพัน
Drieduizend
สามพัน
Vierduizend
สี่พัน
Vijfduizend
ห้าพัน
Zesduizend
หกพัน
Zevenduizend
เจ็ดพัน
Achtduizend
แปดพัน
Negenduizend
เก้าพัน
Tienduizend
หนึ่งหมื่น

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่