ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 12 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Éénentwintig
ยี่สิบเอ็ด
Tweeentwintig
ยี่สิบสอง
Drieentwintig
ยี่สิบสาม
Vierentwintig
ยี่สิบสี่
Vijfentwintig
ยี่สิบห้า
Zesentwintig
ยี่สิบหก
Zevenentwintig
ยี่สิบเจ็ด
Achtentwintig
ยี่สิบแปด
Negenentwintig
ยี่สิบเก้า
Dertig
สามสิบ

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน