เรียนรู้ ภาษาสเปน

บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

คำศัพท์

ภาษาไทย

ภาษาสเปน

ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Estoy buscando una grapadora
เป๊ก
Tachuela (la)
ดินสอ
Lápiz (el)
หนังสือ
Libro (el)
กระดาษ
Papel (el)
สมุดบันทึก
Cuaderno (el)
สไลด์
Diapositivas (las)
ปฏิทิน
Calendario (el)
เทป
Cinta (la)
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่
Necesito encontrar un mapa