ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Fax (el)
เครื่องแฟ็กซ์
Fotocopiadora (la)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Teléfono (el)
โทรศัพท์
Máquina de escribir (la)
เครื่องพิมพ์ดีด
Proyector (el)
เครื่องฉาย
Computador (el)
คอมพิวเตอร์
Pantalla (la)
จอภาพ
¿Está trabajando la impresora?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Disquete (el)
แผ่นดิสก์
Calculadora (la)
เครื่องคิดเลข