ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Los meses del año
เดือนของปี
Enero
มกราคม
Febrero
กุมภาพันธ์
Marzo
มีนาคม
Abril
เมษายน
Mayo
พฤษภาคม
Junio
มิถุนายน
Julio
กรกฎาคม
Agosto
สิงหาคม
Septiembre
กันยายน
Octubre
ตุลาคม
Noviembre
พฤศจิกายน
Diciembre
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ