ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 23 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 23. คน: เพื่อน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Vecino (el)
เพื่อนบ้าน
Amigo (el)
เพื่อน
Amiga (la)
เพื่อน (ผู้หญิง)
¿Cuánto tiempo ha estado casado?
คุณแต่งงานนานแค่ไหนแล้ว
¿Es ella tu novia?
ผู้หญิงคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม
¿Es él tu novio?
ผู้ชายคนนั้นแฟนของคุณใช่ไหม

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน