ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 9 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

A propósito
อีกเรื่องหนึ่ง
Por lo menos
อย่างน้อยที่สุด
Por fin
ในที่สุด
Sin embargo
อย่างไรก็ตาม
Por eso
ดังนั้น
No se preocupe
ไม่เป็นไร
Eso depende
นั่นขึ้นอยู่กับ
Lo siento
ฉันขอโทษ
Ahora mismo
ตอนนี้
No sé
ฉันไม่รู้
Así
เช่นนี้

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก