ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 2 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Usted habla inglés?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Sí, un poco
ได้ นิดหน่อย
ใช่
No
ไม่
Mucho gusto en conocerlo
ยินดีที่ได้รู้จัก
Mucho gusto en verlo
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Señor (el)
นาย
Señora (la)
นาง
Señorita (la)
นางสาว

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน