ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Домашняя страница
หน้าแรก
Загружать
อัพโหลด
Выбирать
เลือก
Папка
โฟลเดอร์
Панель инструментов
แถบเครื่องมือ
Вернуться
กลับไป
Закладка
บุ๊กมาร์ก
Собака (@)
ที่ (@)
Косая черта (/)
ทับ (/)
Двоеточие (:)
ทวิภาค (:)