ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Факс
เครื่องแฟ็กซ์
Фотокопировальное устройство
เครื่องถ่ายเอกสาร
Телефон
โทรศัพท์
Пишущая машинка
เครื่องพิมพ์ดีด
Проектор
เครื่องฉาย
Компьютер
คอมพิวเตอร์
Экран
จอภาพ
Этот принтер работает?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Диск
แผ่นดิสก์
Калькулятор
เครื่องคิดเลข