ภาษาไทย ภาษารัสเซีย บทเรียน 9 บทเรียนคำศัพท์

ภาษารัสเซีย :: บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน

loading

คำศัพท์ :: ภาษารัสเซีย ภาษาไทย

Кстати
อีกเรื่องหนึ่ง
По крайней мере
อย่างน้อยที่สุด
Наконец
ในที่สุด
Однако
อย่างไรก็ตาม
Поэтому
ดังนั้น
Не волнуйтесь
ไม่เป็นไร
Как сказать
นั่นขึ้นอยู่กับ
Простите
ฉันขอโทษ
Сейчас
ตอนนี้
Я не знаю
ฉันไม่รู้
Таким образом
เช่นนี้

เพิ่มเติม ภาษารัสเซีย

บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล