ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 105 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

modoru 戻る
กลับ
susumu 進む
ข้างหน้า
hozon suru 保存する
บันทึก
etsuran suru 閲覧する
ท่อง (เว็บ)
daunroーdo ダウンロード
ดาวน์โหลด
jikkou suru 実行する
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
kurikku クリック
กด
doraggu ドラッグ
ลาก
doroppu ドロップ
ปล่อย
koushin 更新
อัพเดท
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
เมนูแบบเลื่อนลง
teishi 停止
หยุด

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว