ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

hoーmupeーji ホームページ
หน้าแรก
appu roーdo アップロード
อัพโหลด
sentaku suru 選択する
เลือก
foruda フォルダ
โฟลเดอร์
tsuーru baー ツールバー
แถบเครื่องมือ
modoru 戻る
กลับไป
okiniiri お気に入り
บุ๊กมาร์ก
attomaーku アットマーク(@)
ที่ (@)
surasshu スラッシュ(/)
ทับ (/)
koron コロン(:)
ทวิภาค (:)