ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 103 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

intaーnetto インターネット
อินเทอร์เน็ต
rinku リンク
ลิงค์
haipaーrinku ハイパーリンク
เชื่อมโยงหลายมิติ
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
nettowaーku ネットワーク
เครือข่าย
webu saito ウェブサイト
เว็บไซต์
webu peーji ウェブページ
หน้าเว็บ
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
burauza ブラウザ
เบราว์เซอร์
kensaku enjin 検索エンジン
เครื่องมือค้นหา
anzen na saーbaー 安全なサーバー
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย