ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

fakkusu ki ファックス機
เครื่องแฟ็กซ์
kopiー ki コピー機
เครื่องถ่ายเอกสาร
denwa 電話
โทรศัพท์
taipuraitaー タイプライター
เครื่องพิมพ์ดีด
purojekutaー プロジェクター
เครื่องฉาย
konpyuーta コンピュータ
คอมพิวเตอร์
gamen 画面
จอภาพ
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
disuku ディスク
แผ่นดิสก์
dentaku 電卓
เครื่องคิดเลข