ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 35 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

furui 古い
เก่า
atarashii 新しい
ใหม่
arai 粗い
หยาบ
nameraka na 滑らかな
เรียบ
atsui 厚い
หนา
usui 薄い
บาง
samui 寒い
เย็น (อากาศ)
atsui 暑い
ร้อน (อากาศ)
subete すべて
ทั้งหมด
nashi なし
ไม่มี
mae ni 前に
ก่อน
nochini 後に
หลังจาก

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม