ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 13 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

10
สิบ
20
ยี่สิบ
30
สามสิบ
40
สี่สิบ
50
ห้าสิบ
60
หกสิบ
70
เจ็ดสิบ
80
แปดสิบ
90
เก้าสิบ
100
หนึ่งร้อย

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว