ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน 10 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาญี่ปุ่น :: บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10

loading

คำศัพท์ :: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย

suuji 数字
ตัวเลข
1
หนึ่ง
2
สอง
3
สาม
4
สี่
5
ห้า
6
หก
7
เจ็ด
8
แปด
9
เก้า
10
สิบ

เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น

บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก