Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 108 Kompjuter: Kushtet e Email-it

Fjalori

Përmbledhje
zì dòng huàn xíng 自动换行
Hapësira sajbër
wăng luò kōng jiān 网络空间
Adresa email
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Libri i adresave
tōng xùn lù 通讯录
Marrës
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Përgjigju të gjithëve
huí fù quán bù 回复全部
Bashkëngjisni materialet
fù jiàn 附件
Bashkëngjit
tiē fù shŭ 贴,附属
Subjekt
zhŭ tí 主题