Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 106 Punësimi: Futja e të dhënave

Fjalori

Me shkronja të theksuara (tekst)
cū tĭ de 粗体的
Shabllon
mú băn 模板
Preferenca
yōu xiān quán 优先权
Transferim i dokumentit
wén jiàn chuán shū 文件传输
Hyr me emrin tënd
dēng lù 登陆
Emri i përdoruesit
yòng hù míng 用户名
Fjalëkalimi
mì mā 密码
Nënshkrimi digjital
shù zì qiān míng 数字签名
Domain publik
gōng gòng yù 公共域
Flamur
guăng gào 广告
Ikonë
tú biāo 图标
Pyetje të bëra shpesh
cháng jiàn wèn dá 常见问答