Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 101 Punësimi: Aplikimi për punë

Fjalori

Po kërkoj për punë
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Mund ta shoh rezymenë tuaj?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Këtu është rezymeja ime
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
A ka referenca që mund t'i kontaktoj?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Këtu është një listë e referencave mia
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Sa përvojë keni?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Sa kohë keni qenë duke punuar në këtë fushë?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 vjet
sān nián 3年
Unë jam një i diplomuar i shkollës së mesme
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Unë jam një i diplomuar kolegji
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Po kërkoj për një punë me kohë të pjesshme
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Unë do të doja të punoja me kohë të plotë
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
A ofroni sigurim shëndetësor?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Po, gjashtë muaj pasi të keni filluar punën këtu
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供