Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 99 Zyra: Recepsioni

Fjalori

Unë jam duke kërkuar për ngulësin e kapseve
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Pineskë
tú dīng 图钉
Laps
qiān bĭ 铅笔
Libër
shū 书
Letër
zhĭ 纸
Bllok shënimesh
jì shì bĕn 记事本
Kursor
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalendar
rì lì 日历
Ngjitës
jiāo dài 胶带
Më duhet të gjej një hartë
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图