Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 51 Rreth qytetit: Vende

Fjalori

Në qytet
zài chéng shì nèi 在城市内
Kryeqytet
shŏu dū 首都
Posta
yóu jú 邮局
Treg
shì chăng 市场
Furrë
miàn bāo fáng 面包房
Librari
shū diàn 书店
Farmaci
yào diàn 药店
Park
gōng yuán 公园
Restorant
fàn diàn 饭店
Kinema
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Banka
yín háng 银行
Spital
yī yuàn 医院
Kishë
jiào táng 教堂