Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Kinezisht :: Mësimi 2 Filloni: Unë flas pak

Fjalori

A flisni anglisht?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Po, pak
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Po
shì 是
Jo
bù shì 不是
Gëzohem që u njohëm
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Gëzohem që ju pashë
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Zoti
xiān sheng 先生
Zonja
nǚ shì 女士
Znj
xiăo jiè 小姐