Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Anglisht :: Mësimi 88 Pushime: Aktivitete bazë

Fjalori

Më pëlqen të luaj damë
I like to play checkers
Unë dua të luaj letra
I want to play cards
Mua nuk më pëlqen të luaj shah
I don’t like to play chess
Unë nuk kam nevojë për të shkuar në restorant
I don’t need to go to the restaurant
Unë doja të fluturojë një balonë
I like to fly a kite
Mua nuk më pëlqen ngjitja malore
I don’t like mountain climbing
Më pëlqen të ngas biçikletën
I like to ride a bike
Unë nuk dua të luaj lojëra me video
I don’t want to play video games
Më pëlqen të kërcej
I like to dance
Më pëlqen të luaj
I like to play
Më duhet të shkoj në shtëpi
I need to go back home
Kam nevojë të shkoj të fle
I need to go to sleep
Më pëlqen të shkruaj poezi
I like to write poems