Mëso Anglisht

Mësimi 31. Të kundërtat: E lehtë / e vështirë


Please wait

Loading. Please be patient

<< BACK
PLAY AGAIN
PLAY
STOP
NEXT >>
PAGE UP
PAGE DOWN
HELP
ON
OFF
Check Answer
Yes
No
Listen Again
  Flip Card  
Show English First
Show Spanish First
Show Other Side First
    Find Next    
Chinese sounds:
Dutch sounds:
Spanish sounds:
English sounds:
French sounds:
German sounds:
Portuguese sounds:
Italian sounds:
Japanese sounds:
Polish sounds:
Russian sounds:
 

Fjalor

Shqip

Anglisht

I lehtë
Easy
I vështirë
Difficult
I njëjtë
Same
I ndryshëm
Different
Tërhiqe
Pull
Shtyje
Push
Disa
Few
Shumë
Many
I gjatë
Long
I shkurtër
Short
Asgjë
Nothing
Diçka
Something