Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Anglisht :: Mësimi 31 Të kundërtat: E lehtë / e vështirë

Fjalori

I lehtë
Easy
I vështirë
Difficult
I njëjtë
Same
I ndryshëm
Different
Tërhiqe
Pull
Shtyje
Push
Disa
Few
Shumë
Many
I gjatë
Long
I shkurtër
Short
Asgjë
Nothing
Diçka
Something