Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim

Portugalisht :: Mësimi 104 Punësimi: Kërkimi në internet

Fjalori

Faqja kryesore
Página inicial (a)
Ngarko
Fazer upload
Zgjidh
Escolher
Dosje
Pasta (a)
Toolbar
Barra de ferramentas (a)
Kthehu
Voltar
Shënoje
Indicador (o)
Në (@)
Arroba (a)
Vijë e pjerrët (/)
Barra (a)
(Dy pika :)
Dois-pontos (os)